Unfabulous

65 tekstów – auto­rem jest Un­fa­bulous.

Ja­kie to smut­ne, że ludzie tak często wy­ciągają ręce pier­wsi tyl­ko po to żeby ko­goś ni­mi dobić.. 

myśl • 17 maja 2012, 22:23

Ko­bieta to jest jed­nak niez­wykłe stworzenie.
Mężczyźnie i ludziom, którzy ją zra­nili wy­baczy wszystko
tyl­ko na siebie będzie zła, że uwie­rzyła, na siebie wszys­tko zrzuci... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 lipca 2011, 01:09

Na­wet ser­ce ze złota może w końcu pęknąć. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 marca 2011, 23:06

Można być częścią ja­kieś całości, ale można też tyl­ko do niej należeć.. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 grudnia 2010, 17:32

Co z te­go, że szki­cujesz piękne kształty, jeżeli "kres­ka" jest zła...

*a tak z lek­cji plastyki.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 listopada 2010, 15:00

Są ta­kie dni, w których po­mimo bra­ku siły no­gi rwą się do biegu.. jak­by myślały, że po­mogą uciec od prob­lemów, od wszystkiego... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 27 października 2010, 21:18

Nadzieja wy­daje mi się cza­sem płomieniem.. Op­ty­miści oso­bami, które go w so­bie noszą, a realiści ty­mi, którzy tak często go gaszą... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 21 października 2010, 20:20

Człowieka można cza­sem wko­pać nie używając łopa­ty... ani żad­nych in­nych narzędzi. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 października 2010, 17:24

"Ory­ginal­ne życie, wol­ne życie".
Przep­raszam, ale żyje­my w cza­sach, gdzie w wieku 13 lat masz wie­dzieć co chcesz ro­bić, masz znać co naj­mniej dwa języ­ki, masz ważyć 50 kg, i myśleć "przyszłościowo".
A co z "żyj chwilą"?
... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 6 października 2010, 19:54

Cza­sem nic nam po od­po­wie­dzi, sko­ro nie ma­my rozwiązania...

*w cza­sie roz­wiązy­wania za­dań z ma­tema­tyki :D 

myśl
zebrała 57 fiszek • 27 września 2010, 20:33

Unfabulous

The future starts today, not tomorrow.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Unfabulous

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność